Obchodne_podmienky_zajazdy

Zmluvné podmienky

1. Úvod

Cestovná agentúra C.E.G. invest, spol. s r.o.  sa zaoberá autorizovaným predajom zájazdov cestovných kancelárií a ich predajom prostredníctvom internetu www.besttravel.sk. S jednotlivými cestovnými kanceláriami má cestovná agentúra uzatvorené riadne zmluvy o predaji zájazdov. Spolupracujeme s renomovanými cestovnými kanceláriami, ktoré sú poistené proti úpadku.

Zadaním Vašich kritérií do vyhľadávacieho formulára pre zájazdy Vám systém ponúkne zájazdy, ktoré spĺňajú Vaše očakávania.
Ponuka zájazdov je denne aktualizovaná, v prípade akciií Last Minute aktualizuje aj za každú hodinu.

Cena zájazdov objednaných u nás je rovnaká ako u CK organizujúcej daný zájazd. Podmienky pri kúpe zájazdu u nás sú rovnaké ako v CK organizujúcej daný zájazd!

2. Objednávka

Každý záujemca nám môže poslať jednu alebo viacej objednávok. Počet objednávok je potrebné voliť rozvážne len ako možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd. V prípade, ak zákazník v poznámke objednávky sám neurčí prioritu objednávok, cestovná agentúra rezervuje zájazdy podľa došlého poradia a pri prvej úspešnej rezervácii činnosť ukončí. Objednávky sú pre záujemcu nezáväzné. CA nemá v momente objednania zájazdu zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie.

Na našej web stránke nemusia byť vždy uvedené úplné informácie. Cenovú kalkuláciu a ostatné informácie Vám spresní alebo potvrdí náš pracovník.

Cestovná agentúra C.E.G. invest, spol. s r.o.  má právo neakceptovať objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné na objednanie zájazdu, prípadne ak sú údaje v objednávke neúplné, nepresné, rozporuplné, atď.

3. Vybavenie objednávky

Po prijatí objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že to nie je možné - CA okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup (zákazníka telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo správou SMS).

Pri úspešnej rezervácii je o tom zákazník informovaný pracovníkom CA a môže doplniť údaje potrebné na vyplnenie zmluvy k jej podpisu o obstaraní zájazdu a uhradiť zálohu alebo celkovú cenu zájazdu.

Cestovná agentúra nie je zodpovedná za následky spôsobené uvedením chybných údajov pri vyplnení cestovnej zmluvy. Súčasne odovzdáva osobne, prostredníctvom e-mailu, alebo zasiela ako poštovnú zásielku cestovná agentúra zákazníkovi  Všeobecné zmluvné podmienky danej cestovnej kancelárie a doklad o poistení  danej cestovnej kancelárie proti úpadku.

Zákazník je povinný zaslať podpísanú zmluvu obratom do cestovnej agentúry. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku určuje organizujúca cestovná kancelária, tieto sú pre zákazníka záväzné a cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z oneskorenej platby (zo strany cestovnej kancelárie môže dôjsť ku stornu rezervácie alebo zájazdu).

Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu včasného zaplatenia zálohy alebo celej ceny zájazdu a jej podpisom zákazníkom.

4. Postup pri objednaní zájazdu

Tento postup je súčasťou obchodných podmienok Cestovnej agentúry C.E.G. invest, spol. s r.o. .:

Ak ste si už na našej web stránke vybrali zájazd a rozhodnete sa ho absolvovať, postupujte v zmysle nasledovných pokynov:

1, Zakliknutím rámčeka s textom „Objednať zájazd“ nám odošlete nezáväznú objednávku. My Vás budeme kontaktovať (potvrdíme Vám jej prijatie, overíme cenovú kalkuláciu, a urobíme rezerváciu zájazdu.)

2,Po zakliknutí rámčeka s textom „Doplniť objednávku“ na našej web stránke alebo v e-maile, ktorý ste od nás dostali, doplňte požadované údaje a odošlite ich. My Vám potvrdíme ich prijatie a vyplníme do zmluvy o obstaraní zájazdu.

3, Vložte alebo preveďte na účet Cestovnej agentúry C.E.G. invest, spol. s r.o.                                        potrebnú sumu (50% záloha alebo celková cena zájazdu). Po úhrade nám zašlite mailom avízo o platbe (info@besttravel.sk). Úhradou sa Vaša nezáväzná objednávka stáva záväznou objednávkou. Úhrada musí byť vykonaná do uplynutia termínu rezervácie, ináč sa rezervácia automaticky zruší.

4, Potom Vám zašleme nami vyplnené a potvrdené 3 exempláre Zmluvy o obstaraní zájazdu (so všeobecnými zmluvnými podmienkami) poštou 1. triedou.

5,  Dva exempláre Zmluvy (Vami podpísané) nám obratom zašlete poštou 1. triedou späť v priloženej obálke.

6, Tretí exemplár zmluvy ostáva Vám (so Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti...). Je potrebné zobrať si ho so sebou na zájazd. Slúži aj ako poistná zmluva ak ste akceptovali komplexné cestovné poistenie.

7,  Pokyny na zájazd dostanete E- mailom (výnimočne poštou).

8,  Ak je Vaša poštová adresa iná ako adresa trvalého pobytu - uveďte nám ju!

9, Je potrebné si uvedomiť, že pri úhrade prevodom majú banky (zo zákona) lehotu 48 hodín na prevod platby. Úhrada sa ráta za zaplatenú až po jej pripísaní na účet príjemcu. Medzitým môže uplynúť termín rezervácie zájazdu. Preto je vhodné zvoliť (ak je možnosť) vklad na účet. Ako variabilný symbol môžete použiť svoje rodné číslo (bez lomky) alebo dátum narodenia.

5. Platba

Za bežné zájazdy, ktoré sú objednané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny. Následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zostatok sumy do plnej ceny zájazdu.

Zájazdy typu Last Minute a zájazdy objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí zákazník jednorázovo v plnej výške ceny zájazdu na účet cestovnej agentúry, prípadne priamo na účet danej cestovnej kancelárie.

 Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení Last Minute zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa cestovná zmluva nepovažuje za uzatvorenú a klient má nárok na vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy a lebo celkovej ceny zájazdu. Zmluva o obstaraní zájazdu nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany organizátora zájazdu a doručením objednávateľovi.

Poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA). Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK.

CA nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Zákazník si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou.

6. Cestovné doklady

Doklady potrebné pri nástupe na zájazd obdrží zákazník od CA, prípadne od príslušnej cestovnej kancelárie. Letenky však môžu byť zákazníkovi odovzdané až na letisku zástupcom cestovnej kancelárie.

Potrebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí to od termínu a krajiny, ktorú chce zákazník navštíviť. Pokyny na zájazd a príslušné doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom avšak niektoré doklady ako voucher a letenky môžu byť odovzdané zákazníkovi až priamo na letisku príslušnou CK.

7. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u zahraničného partnera cestovnej kancelárie. V takom prípade je CA  oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu vo výške 100% ceny zájazdu ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá je pri úspešnej rezervácii ihneď záväzná a vzťahujú sa na ňu rovnako aj storno podmienky danej cestovnej kancelárie. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, záloha sa neracia, ak si zákazník vyberie iný zájazd.

8. Storno podmienky

Zákazník je oprávnený stornovať svoj objednaný zájazd v dobe pred a po oznámení o rezervácii telefonicky či mailom bez storno poplatku. 

Po podpise zmluvy sa na stornovanie zájazdu vzťahujú stornovacie podmienky danej cestovnej kancelárie, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený.

9. Komplexné cestovné poistenie

Každý náš partner - CK ponúka zákazníkom komplexné cestovné poistenie. Toto poistenie je pre zákazníka nepovinné, ale odporúčame ho. V zmysle  opatrenia NBS a  § 37 ods. 3 zákona c. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý sprostredkovateľ poistenia, a teda CK aj CA, povinný pred uzavretím poistnej zmluvy v rámci zmluvy o obstaraní zájazdu, zákazníkovi odovzdať formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy. S uvedeným formulárom od každej poisťovne, ktorú zákazník kalkuluje v príslušnom zájazde, je potrebné sa oboznámiť ešte pred objednaním zájazdu otvorením a prečítaním príslušných poistných podmienok na web stránke CA C.E.G. invest, spol. s r.o. .

V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie v prípade, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo choroby. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v kalkulácii zájazdu. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK.

10. Fakultatívne výlety

Ku väčšine pobytových zájazdov je možné prikúpiť fakultatívne výlety do zaujímavých miest v okolí. Ponuka týchto výletov je uvedená v katalógu príslušnej cestovnej kancelárie, zoznámiť se s ňou môžete i priamo v mieste pobytu. Výlety je možné kúpiť priamo na mieste u delegáta, ktorý Vám tiež oznámi ich cenu a termíny.

Tie obchodné podmienky nie sú platné na wellness pobyty ponúkané CA C.E.G. invest, spol. s r.o.